//
archives

OpenSource

This category contains 20 posts

Τιμοκατάλογος Διαφήμισης, Προβολής και Επικοινωνίας Πολιτικών Προσώπων μέσω SMS και Προγματοφωνημένων Ακουστικών Μηνυμάτων Εθνικών Εκλογών 2012

Κυρίες / Κύριοι, Ακουλουθεί Τιμοκατάλογος Διαφήμισης, Προβολής και Επικοινωνίας Πολιτικών Προσώπων μέσω SMS και προγματοφωνημένων ακουστικών μηνυμάτων για Εθνικές Εκλογές 2012. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! Τιμοκατάλογος Εκλογές 2012 Σημείωση: – Χρησιμοποιείται Άριστη Υλικοτεχνική Υποδομή και Τεχνογνωσία – Απόλυτη Εχεμύθια και Σοβαρότητα

Using m0n0wall to Create a WiFi Captive Portal

  m0n0wall, is a very powereful firewall based on FreeBSD. For the Captive Portal setup, i used ; 1. a diskless PC with 2xethernet ports 2. an Access Point 3. a Broadband ADSL+2 router 4. a switch 5. a compact flash card (from my canon ixus:) 6. my linux laptop to flash the image on … Continue reading

Linux & ZTE MF680 – 3G NW HSPA+ Wireless Modem

COSMOTE’s Internet On The Go 3G Service promises High Speed mobile Internet (42,2 Mbps downlink 5,8 Mbps uplink) See just below my setup ; root@pilio-laptop:~# cat /etc/wvdial.conf [Dialer Defaults] Init1 = ATZ Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 Init3 = AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet” Modem Type = Analog Modem Baud = 42000000 New PPPD = … Continue reading

Send pre-recorded audio/voice messages to many recipients using Asterisk PBX

  Asterisk is the ideal solution to perform interactive marketing / political campaigns to thousands of recipients using all available ISDN channels (ISDN BRI/PRI LINES) Asterisk * PBX LAB Workshop 1. Network Cisco Switch 2. 1xAsterisk PBX (Linux Server Dual Core + 2G RAM, CENTOS 5.6 OS) 3. 1xSDD 60GB 285MB/S READ 275MB/S WRITE 4. … Continue reading

Bulk SMS Guaranteed Delivery Service

If you want to promote your business, to advertise products, i reliably undertake mobile marketing campaigns. I provide a fault resilient, very fast, low cost and secure service over SS7 Network! This service is also ideal for ; – Political parties  – Law offices  – Insurance agencies  – Clubs  – Restaurants  – Hotels  – Travel agencies  … Continue reading

Green Technology – Computing

You want to save money on Electricity? Use Green Technology! I have successfully implemented the Wake-On-LAN standard over Internet. Now you don’t need to leave your computer on continuously so that you are able to access it remotely. I can help you conserve energy and save money as well. How it Works; … In the … Continue reading

How Phishing Works along with Dns Spoofing

This is for Educational Purposes Only!! This post describes how Phishing works. Many howtos exist on Internet but dont do the job silently and the victim understands that something goes wrong … Attacker’s Side IP: 192.168.1.4 1. install ettercap 2. install Apache with php support 3. Make sure with ping command that facebook.com points to 192.168.1.4 or … Continue reading

Opensource IT Security Solutions

Implementation of SSO (Single-Sign-On) procedures according to ADAE’s Requirements for Telcos, ISPs, Banks, etc. SSO Apache Authentication Against Active Directory, SSO Proxy Squid Authentication Against Active Directory, SSO vsftpd Authentication Against Active Directory. Web Content Filtering and Anti Virus Services. Integration of OpenSSH with OpenLDAP, Kerberos, Active Directory standards (SSO) with full logging and replay … Continue reading

Streaming & Unified Messaging Solutions

Installation /Configuration of PacketVideo’s Streaming Platform (Solaris8,SPARC) + encoder (windows 2003) installation / configuration using WINNOV’s Videum Quattro acquisition cards with multiple encoded downstreams per source – ideal solution for mobile operators (RTSP) Installation / Configuration of MS Media Server (Windows 2000,2003) + MS encoder Installation / Configuration of Openfire 3.5.2 (unix,linux) integration with MSN, … Continue reading

The Web Server is not sending the required intermediate certificate through a SECURE HTTPS Session

Some System admins forget to configure the intermediate Certificate and the SSL handshake between browser and Web Server returns ; Verify return code: 21 (unable to verify the first certificate) and not Verify return code: 0 (ok) # openssl s_client -connect http://www.vivodi.gr:443 -state New, TLSv1/SSLv3, Cipher is DHE-RSA-AES256-SHA Server public key is 1024 bit SSL-Session: … Continue reading

Excel to MySQL Importer With ActivePerl

1) CREATE DATABASE `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 2) CREATE USER ‘mydbusr’@’%’ IDENTIFIED BY ‘mypassword’; 3) GRANT USAGE ON * . * TO ‘mydbusr’@’%’ IDENTIFIED BY ‘mypassword’ WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ; 4) GRANT SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE , CREATE , DROP , REFERENCES , … Continue reading

Linux High Availability (Linux-HA)

Linux-HA – RHEL 5.3 x86_64 installation Notes 1.Install the following Prerequisite packages # yum install e2fsprogs-devel.x86_64 # yum install glib2-devel.x86_64 # yum install gnutls-devel.x86_64 # yum install ncurses-devel.x86_64 # yum install pam-devel.x86_64 # yum install python-devel.x86_64 # yum install perl-TimeDate.noarch 2.Download LINUX-HA Packages from openSUSE repo; http://download.opensuse.org/repositories/server:/ha-clustering/RHEL_5/x86_64/ – heartbeat-2.99.2-8.1.x86_64.rpm – heartbeat-common-2.99.2-8.1.x86_64.rpm – heartbeat-resources-2.99.2-8.1.x86_64.rpm – libheartbeat2-2.99.2-8.1.x86_64.rpm … Continue reading

Using Pen, mod_rewrite and mod_proxy Apache modules to perform selective url based loadbalancing/fail-over with “n” backend servers

1.Download Pen through the following link ; http://siag.nu/pen/ 2.raise the file descriptor limits by editing the /usr/include/linux/posix_types.h and /usr/include/bits/typesizes.h as follows ; change : #define __FD_SETSIZE 1024 to : #define __FD_SETSIZE 10240 and then compile Pen 3. Launch Pen as follows; ./pen -x 5000 -d -d -f 8280 server1:8280 server2:8280 4. Apache Configuration RewriteEngine on … Continue reading

MySQL Driven Apache NCSA Log Parser – Linux Ansi C (gcc)

mysql> desc apacheLog; +———+————–+——+—–+———+——-+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +———+————–+——+—–+———+——-+ | myDATE | datetime | NO | | NULL | | | hosts | varchar(255) | NO | | NULL | | | method | char(4) | NO | | NULL | | | url | varchar(255) … Continue reading

How to transmit/receive ASCII/BINARY data between 2 hosts using netcat and file descriptors

//Server Side// [root@node1]# nc -l -p 8080 -vvvvv listening on [any] 8080 … //Client Side// [root@node2]# exec 5/dev/tcp/192.168.1.67/8080 [root@node2]# echo “this is a test” >&5 [root@node2]# echo “this is a test” |openssl base64 -e >&5

keepalived with VRRP and LVS Support under RHEL 5.3 x86_64

# yum -y install kernel-devel # yum install openssl-devel # wget http://www.keepalived.org/software/keepalived-1.1.17.tar.gz # wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.18.8.tar.gz # tar zxvf linux-2.6.18.8.tar.gz # cp -r linux-2.6.18.8/net/core /lib/modules/2.6.18-128.el5/build/net/ # ./configure –with-kernel-dir=/lib/modules/2.6.18-128.el5/build Keepalived configuration ———————— Keepalived version : 1.1.17 Compiler : gcc Compiler flags : -g -O2 Extra Lib : -lpopt -lssl -lcrypto Use IPVS Framework : Yes IPVS sync … Continue reading

Apache PKI Implementation

#openssl pkcs12 -clcerts -export -inkey server.key -in server.crt -out clientKey.p12 #openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -in clientKey.p12 -out CA_pilio.crt.pem #cp CA_pilio.crt.pem CA_pilio.crt // Apache SSL Configuration // SSLVerifyClient require SSLVerifyDepth 1 SSLCACertificateFile /etc/pki/tls/certs/CA_pilio.crt // Apache SSL Configuration // clientKey.p12 client SSL Key must be loaded in your web browser

How to fetch user’s SMIME cerificate (Public Key) from Active Directory (eponymous bind) using Perl

#!/usr/bin/perl use Net::LDAP; use IO::File; binmode STDOUT; my $CREATE_CERT = new IO::File “> /tmp/mycert.cer”; $ldap = Net::LDAP->new(‘10.20.0.145’) or die “Could not connect: $@”; $result = $ldap->bind(‘CN= bind_usr ,OU=System Administrators,OU=Project Management & Support Dpt,OU=Systems Technical Division,OU=EMPLOYEES,DC=CONTOSO,DC=MSFT’,password =>’mypass’); die $result->error if $result->code; # do stuff $search = $ldap->search(base=>’OU=EMPLOYEES,DC=CONTOSO,DC=MSFT‘,scope=>’subtree’,filter=>'(&(objectclass=user)(objectcategory=Person))’); die $search->error if $search->code; print “Total entries returned: “,$search->count,”\n”; … Continue reading

HOL GREEK ISP – DNS Misconfiguration Issue

It seems that HOL is Vulnerable to DNS AXFR Zone transfer for Primary, secondary and Tertiary Domain Zones (forward / reverse zones) from unauthorized IP networks.! # dig @ns1.hol.gr hol.gr -t AXFR ; <> DiG 9.5.1-P2 <> @ns1.hol.gr hol.gr -t AXFR ; (1 server found) ;; global options: printcmd hol.gr. 7200 IN SOA ns0.hol.gr. hostmaster.hol.gr. … Continue reading

sample integrations

Samples …